Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Reklamační řád internetového obchodu

společnosti Frutree s. r. o. https://www.frutree.cz (dále jen "Reklamační řád").

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem Slovenské republiky č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákona Slovenské republiky č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona Slovenské republiky č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku a souvisejícími právními předpisy, v aktuálním znění právních předpisů.

 

 1. Úvodní ustanovení:
  1. Reklamační řád je vydán prodávajícím a provozovatelem e-shopu společností Frutree s. r. o., so sídlom Průmyslová 1128/2, 920 01 Hlohovec, SR, IČO: 55523692, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 54353/T, DIČ: 2020393727, IČ DPH: SK2020393727, email: eshop@frutree.sk, tel. č.: +421 33 7350537 (dále jen "reklamační řád"). Korespondenční adresa provozu společnosti Frutree s. r. o. je Průmyslová 2, 920 01 Hlohovec, SR
  2. Reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a spotřebitelem na základě elektronické objednávky a jejího potvrzení mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby fyzických osob a ne za účelem dalšího podnikání a prodeje jiným subjektům, podle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu https://www.frutree.cz (dále jen "Smlouva"). Pod pojmy "Kupující" a "Prodávající" používanými v tomto Reklamačním řádu se rozumí strany Smlouvy, a pod pojmem "zboží" se rozumí předmět koupě ze Smlouvy. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího v případě, že má zboží při dodání zboží a v určené době vady v rozporu se Smlouvou a z toho vyplývající odpovědnost Prodávajícího a dále odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího a podmínky uplatnění nároků z vad zakoupeného zboží.
  3. Prodávající poskytne Kupujícímu na své internetové stránce https://www.frutree.cz před uzavřením Smlouvy informace o kupovaném zboží, za účelem aby Kupující mohl seznámit zejména s hlavními vlastnostmi a jinými parametry zboží, cenou, způsobem dopravy, poštovným, platebními podmínkami a lhůtou dodání.
 2. Právo na uplatnění reklamace a možnost vrácení zboží:
  1. Kupující je povinen v případě, že se u zakoupeného zboží vyskytne vada, neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího a reklamovat skutečnosti odůvodňující vady dodaného zboží v rozporu s uzavřenou smlouvou. Současně s reklamací zasílá Spotřebitel prodávajícímu i zakoupené zboží za účelem posouzení reklamace. Je nezbytné pro správné posouzení, aby reklamované zboží bylo doručeno prodávajícímu v přiměřeném stavu, jak byl doručen kupujícímu, musí být čistý, úplný, v souladu právními předpisy.
  2. Kupující má právo nepřevzít zboží od dopravce v případě dodání zboží v rozporu se Smlouvou (s objednávkou Kupujícího) nebo v případě dodání zboží v poškozeném obalu. V případě dodání zboží v rozporu se Smlouvou má Kupující právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží a / nebo dodáním chybějícího množství, případně jeho opravou, pokud je to možné. Není-li takový postup možný, má právo Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
  3. Podle § 7 zákona Slovenské republiky č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku má Kupující právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby písemné oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy spolu se zakoupeným zbožím byly prodávajícímu doručeno v uvedené lhůtě. Zboží musí být nepoškozené, obal musí být celistvý, neotevřený a výrobek musí být ve stavu, v jakém byl doručen kupujícímu.
  4. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. II. odst. 3 tohoto Reklamačního řádu je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy cenu zaplacenou za zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. II. odst. 3 tohoto Reklamačního řádu je kupující povinen zboží vrátit buď osobně v provozu společnosti Frutree s. r. o. nebo odesláním zboží na adresu provozu společnosti: Frutree s. r. o., Průmyslová 2, 920 01 Hlohovec, SR. Na uvedenou korespondenční adresu uplatňuje kupující i případné vady zboží.
 3. Odpovědnost prodávajícího a reklamace:
  1. Prodávající odpovídá za vady zboží v rozporu se smlouvou, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady a nedostatky zboží, které se projeví po převzetí zboží, v záruční době, kterou je v případě potravin doba minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby. Zboží označený jako potravina si zachovává požadovanou kvalitu a zdravotní nezávadnost do určeného dne, kterým je datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti, vyznačené na obalu výrobku. V případě potravin, které se rychle kazí, se reklamace musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak právo spotřebitele zaniká.
  2. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že:
   1. vadu zboží způsobil spotřebitel sám svou činností nebo nečinností, opomenutím činnosti nebo jednáním třetí osoby, která nakládala se zbožím po převzetí kupujícím,
   2. vadu zboží způsobil spotřebitel sám nesprávným skladováním zboží, umístěním do prostředí, které pro teplotu vyšší než 25 stupňů C a / nebo nižší než 0 stupňů Celsia není vhodné pro skladování zboží a může způsobit poškození, znehodnocení nebo zničení zboží,
   3. spotřebitel měl vědomost před převzetím zboží o vadě zboží a / nebo byl na tuto skutečnost výslovně upozorněn a pokud byla pro vadu poskytnuta sleva z ceny zboží,
   4. vady vznikly v záruční době v důsledku spotřebování zboží, způsobeného běžným používáním, nesprávným používáním, byly porušeny ochranné plomby a obaly na zboží
   5. byly vady způsobené zásahem neoprávněné osoby do zboží nebo jeho součástí
   6. pokud zboží reklamuje po uplynutí záruční doby / doby minimální trvanlivosti, v rámci které si má zboží uchovat své specifické vlastnosti.
  3. O přijaté reklamaci je spotřebiteli obeznámen a informován na spotřebitelům určenou e-mailovou adresu, v případě osobního předání reklamace a zboží potvrzením, s uvedením:
   1. data uplatnění reklamace;
   2. jaké zboží a jaká vada na zboží se reklamuje;
   3. kdy a kde bylo zboží zakoupeno;
   4. cena, za kterou bylo zboží zakoupeno.
  4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci neprodleně, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, výrobek zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
  5. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně s vlastnoručním podpisem a je povinen v reklamaci určitostí, srozumitelně, správně a přesně uvést reklamované skutečnosti.
  6. Kupující může uplatnit reklamaci: - osobně v provozu Prodávajícího alebbo odesláním reklamovaného zboží spolu s reklamačním listem poštou na adresu provozu Prodávajícího:Frutree s. r. o., Průmyslová 2, 920 01 Hlohovec.
  7. Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení občanského zákoníku, zákona Slovenské republiky č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona Slovenské republiky č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.
  8. V případě, že prodávající uzná vadu zboží, při vadách zboží, které spotřebitel včas uplatní, má spotřebitel právo na:
   1. Při odstranitelných vadách:
    1. kupující má právo požadovat, aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna nebo aby byla vadná věc vyměněna za věc bez vad; prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit vadnou věc za věc bez vad
    2. kupující má právo požadovat doplnění chybějícího množství,
    3. Prodávající je oprávněn vždy vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Prodávající však není povinen věc vyměnit, pokud by mu tím vznikly nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
   2. Při neodstranitelné vadě, která nebrání tomu, aby věc užívala řádně jako věc bez vady:
    1. Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny podle charakteru a závažnosti vady.
    2. Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se vždy považují za neodstranitelné.
 4. Závěrečná ustanovení:
  1. Tento reklamační řád Prodávajícího se nevztahuje na prodej nestandardního zboží a nabývá účinnosti dnem 1.7. 2018.
Copyright © 2023 Frutree s.r.o. | All rights reserved. | Graphic design: CODES Brand House, Ltd. | Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.