Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Právo na odstoupení od smlouvy pro zákazníky eshopu Frutree.

Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu zkúpnej smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého vkúpnej smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících zkúpnej smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi v termínu určené těmito VOP nebo vceně, která je uvedena vobjednávke, prodávající je povinen otejto skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Vpřípadě, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených vtomto bodě těchto VOP avráti zboží prodávajícímu vpôvodnom stavu, nepoškozené, nepoužité, nespotřebovaný, je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu za zboží, pokud byla cena předem uhrazena prodávajícímu ato v termínu 14dní od oznámení oodstúpení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
 2. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. oochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího aozmene adoplnení některých zákonů vznení pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") podle § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, nesmí však zboží používat nebo nakládat sním tak, že dojde kjeho opotřebení, spotřebě, zničení, poškození apod. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 3. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo podle odst. 2 tohoto článku chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v posledním deňurčenej lhůty na adresu sídla prodávajícího nebo adresu provozovny prodávajícího. Stejně může doručit odstoupení od smlouvy na emailovou adresu prodávajícího uvedenou vkontaktných údajích nejpozději v posledním den stanovené lhůty. Spotřebitel je povinen po oznámení oodstúpení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně zboží, které je předmětem kupní smlouvy, od níž kupující odstupuje, spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem Aino dokumentací ktovaru, která mu byla doručena spolu stovarom, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Vrácené zboží musí být úplný, nepoškozené, nerozbalené, nesmí být porušen ochranný obal, naopak může být není možné od smlouvy odstoupit. Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně aako pojištěnou zásielku.Odstúpenie od smlouvy musí kupující učinit písemnou formoua způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy nebo vpodobe zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.Ak spotrebiteľodstúpi od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto VOP musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.
 5. Zboží od kupujícího nemůže být zasíláno na dobírku, ani jiným způsobem vyžadujícím od prodávajícího povinnost úhrady před převzetím, takové zboží nebude převzato adoručenie bude neúčinné z důvodů na straně kupujícího, který poruší svou povinnost vrátit zboží.
 6. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jak inákladov prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručen zboží. Spotřebitel má nárok při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy na vrácení nákladů za nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky jsou definovány v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU, jejímž předmětem jsou: -prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.
 8. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění povahy avlastností zboží.
 • Závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.frutree.cz v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá, což také potvrdí aktivním odklikům při potvrzení objednávky.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění VOP. Na uzavřené objednávky se však vztahuje znění platné v době provedení objednávky.
 •  

  Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.7.2018.

  Copyright © 2023 Frutree s.r.o. | All rights reserved. | Graphic design: CODES Brand House, Ltd. | Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.