Odstoupení od smlouvy

  1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto VOP a vrátí zboží prodávajícímu v původním stavu, nepoškozené, nepoužité, nespotřebovaný, je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu za zboží, pokud byla cena předem uhrazena prodávajícímu a to ve lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
  2. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") podle § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, nesmí však zboží používat nebo nakládat s ním tak, že dojde k jeho opotřebení, spotřebě, zničení, poškození apod. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
  3. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo podle odst. 2 tohoto článku chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na adresu sídla prodávajícího nebo adresu provozovny prodávajícího. Stejně může doručit odstoupení od smlouvy na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v kontaktních údajích nejpozději v poslední den stanovené lhůty. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně zboží, které je předmětem kupní smlouvy, od níž kupující odstupuje, spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Vrácené zboží musí být úplný, nepoškozené, nerozbalené, nesmí být porušen ochranný obal, v opačném případě není možné od smlouvy odstoupit. Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou a způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.
  4. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto VOP musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.
  5. Zboží od kupujícího nemůže být zasíláno na dobírku, ani jiným způsobem vyžadujícím od prodávajícího povinnost úhrady před převzetím, takové zboží nebude převzato a doručení bude neúčinné z důvodů na straně kupujícího, který poruší svou povinnost vrátit zboží.
  6. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručen zboží. Spotřebitel má nárok při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy na vrácení nákladů za nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
  7. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky jsou definovány v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU, jejímž předmětem jsou: - prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.
  8. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění povahy a vlastností zboží.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2018.

Copyright © 2020 Vetter Slovakia, s.r.o. All rights reserved. Graphic design: CODES CREATIVE, Ltd. Powered by: OPTIMAT.SK, Ltd.